Is het rechtmatig dat een bestuursrechtprocedure ophoud te bestaan nadat een verplichte termijn door (medische) overmacht niet is gehouden?

1 reactie

Geachte heer M. Visser.
Bij ontslag (door en) tijdens ziekte is de op basis van bestuursrecht gevoerde procedure opgehouden te bestaan vanwege het niet inhouden van een verplicht termijn. Voormalige werkgever, Regiopolitie Amsterdam Amstelland.
Ontslagslachtoffer was (aantoonbaar) medisch niet in staat zijn belangen naar behoren te behartigen als gevolg van een bedrijfsongeval.(Ptss) Mede op deze grond is niet tijdig aan de Juridisch adviseur informatie gegeven waarna deze een verplicht termijn in de bestuursrechtprocedure niet heeft gehouden.
Wanneer een bezwaar makende persoon, in een bestuursrechtprocedure, bij wijze van voorbeeld, in een coma geraakt waardoor hij of zij een voorgeschreven termijn binnen welke gereageerd moet worden, niet kan houden, is dan ook het gevolg dat de procedure ophoudt te bestaan en de eiser automatisch in het ongelijk wordt gesteld?
Tijdens mijn 27 jarige carriere bij de politie heb ik Ptss opgelopen, voornamelijk door werk bij en tijdens de Bijlmerramp. Na een ziekte periode van 130 weken (Burn-out/Ptss) heb ik mij teruggevochten naar 100% arbeidsinzet. Na 11 weken 100% werken in een overigens compleet andere functie, een terugval en daarna een misverstand over de datum waarop werk hervat moest worden (voor 50%) of retour bedrijfsarts. Dit misverstand en een aantal voorvallen tijdens de 130 weken ziekte(slecht telefonisch bereikbaar en 1 of 2 keer, niet verschijnen na te zijn gesommeerd) werden samen gevat als plichtsverzuim wegens niet voldoen aan regels ziekteverzuimreglement.(Een superieur Hip, was op de hoogte dat ik niet verschenen was na te zijn gesommeerd wegens overwegende zelfmoordgedachten) Ik werd direct buiten functie gesteld in afwachting van ontslag en tijdens ziekte ontslagen. Vanwege plichtsverzuim als ontslaggrond, hield ook mijn inkomen op te bestaan.
In alle correspondentie m.b.t. het ontslag heb ik gewezen, geroepen en gebruld dat er aanwijsbaar een relatie bestond tot het plichtsverzuim en ziekte (in dit geval zelfs gelijkstaand aan een bedrijfsongeval echter roepende in een woestijn.
Ik kijk uit naar Uw antwoord,
Hoogachtend en met vriendelijke groet,
Cees Veldhuijs.

woensdag 7 juli 2010