Werkgever onduidelijk over het volgen van een CAO

0 reacties

Werkgever is niet duidelijk naar het personeel toe over of deze wel of geen CAO volgt

Een tijdje geleden heb ik informatie opgevraagd bij het NBOV met betrekking tot het bedrijf waar ik werk of deze nou wel of geen CAO voeren (werkgever deed hier vaagjes over aangezien we eerder een bedrijfsregelement hadden vóór de overname 01-01-2013) dit is de vraag die ik heb gestuurd:

Hallo,

ik had een vraag met betrekking tot het wel of niet hebben van een CAO Bakkersbedrijf bij mijn werkgever. Mijn leidinggevende kan/wil hier op dit moment niks over vertellen en is dit aan het 'uitzoeken'. Ik kom met deze vraag aangezien we vanaf vorig jaar een aangesloten zijn bij het Bakkerspensioenfonds voor het bakkersbedrijf. Na het lezen van het CAO kwam ook bijven dat er in september een éénmalige uitkering werdt verstrekt van 1,35% . Nu is deze uitkering ook aan mij verstrekt. Kan ik er dan vanuit gaan dat ons bedrijf werkt met deze CAO?

Als antwoord kreeg ik dit:

Geachte heer ....,

...... is geen lid van de werkgeversorganisaties NBOV (ambachtelijke bakkerijen) of NVB (industriële bakkerijen), oftewel de cao-partijen (werkgevers).
Dat betekent dat ....... alleen gebonden is aan de cao wanneer de Minister van Sociale Zaken de cao algemeen verbindend heeft verklaard. De huidige cao is vanaf 22 september 2014 algemeen verbindend verklaard. ...... valt wel onder de werkingssfeer van de cao Bakkersbedrijf en is derhalve premieplichtig voor het Sociaal Fonds.
Het is mogelijk dat in uw arbeidsovereenkomst staat beschreven: “op deze arbeidsovereenkomst is de CAO Bakkersbedrijf van toepassing”, of woorden van gelijke strekking. In dat geval is de cao van toepassing.
Uit het feit dat ..... de eenmalige uitkering van 1,35% (recht ontstond op 1 september 2014) heeft toegepast kan worden geconcludeerd dat..... onverplicht, dus ook wanneer de cao niet algemeen verbindend is verklaard, de CAO Bakkersbedrijf volgt.
Ik vertrouw erop u bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.
Aansluitnummer werkgever – Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

Met vriendelijke groet,

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

-------------------------------------------------------------------------------------
Mijn werkgever voelt inmiddels ook nattigheid onder het personeel is heeft deze e-mail gestuurd aan al het personeel:

Beste allemaal,

In de wandelgangen ving ik op dat het niet voor iedereen duidelijk is of we nu onder de cao van het bakkersbedrijf vallen of niet. Dat kan ik me voorstellen, want dat heb ik zelf ook.
Daarom heb ik (via onze accountant) het verzoek ingediend om te laten beoordelen of er nu wel of niet sprake is van een cao. Er bestaat namelijk ook de mogelijkheid om vrijwillig deel te nemen in een pensioenfonds (zodat in een pensioenregeling is voorzien) en daarnaast de cao niet te volgen. Wordt dus vervolgd.

Door de fusie van .... naar ..... zijn we terecht gekomen bij het Pensioenfonds voor het Bakkersbedrijf en hierdoor lijkt het alsof we ineens volledig in die cao zitten.
De cao voor het bakkersbedrijf lijkt zich echter hoofdzakelijk te richten op productiebedrijven. .... is een groothandel die halffabricaat brood verkoopt en is dus geen zelfstandige productie-onderneming.

Als er in de tussentijd vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik het graag.
------------------------------------------------------------------------------

Dit is wat er staat in de CAO over de definitie van een bakkersbedrijf:

Hoofdstuk 19: DEFINITIES
19.1: Bakkersbedrijf
a. In deze overeenkomst wordt verstaan onder bakkersbedrijf:
1. iedere onderneming die op enigerlei wijze een of meerdere bakkersartikelen
vervaardigt en/of verkoopt; onder vervaardigen wordt hier verstaan: het verrichten
van een of meerdere handelingen die deel uitmaken van een al dan niet onderbroken
productieproces, dat gericht is op de verkrijging van bakkersartikelen;
2. iedere onderneming die uitsluitend of in hoofdzaak diensten verleent aan één
onderneming – of aan meerdere ondernemingen die een economische eenheid
vormen – als onder 1. bedoeld; onder diensten wordt hier onder andere verstaan:
inpakhandelingen, (technisch) onderhoud, verkoop, management- en
beheersactiviteiten, schoonmaakwerkzaamheden, administratie en distributie.

b. In deze overeenkomst wordt niet als bakkersbedrijf aangemerkt:
1. de onderneming waarin de onder a.1 genoemde handelingen beperkt blijven tot
slechts de laatste (be)handeling om het bakkersartikel voor directe consumptie
gereed te maken, bijvoorbeeld het afbakken, en deze handeling plaatsvindt als
sequeel van een bedrijfsuitoefening, die naar haar aard op een ander terrein ligt dan
die van het bakkersbedrijf;
2. de onderneming, waarin uitsluitend of in hoofdzaak fabrieksmatig:
- bloem en andere grondstoffen tot beschuit, toast, knäckebröd, biscuit,
biscuitfiguren, koekjes, banket, koek en wafels, ongeacht de soort worden verwerkt,
dan wel waarin uitsluitend of in hoofdzaak fabrieksmatig producten worden
vervaardigd, welke naar de aard der verwerkte grondstoffen en/of de wijze van
verwerking van de grondstoffen vergelijkbaar zijn met de zojuist genoemde
producten, zulks terwijl al deze producten uitsluitend of in hoofdzaak verkocht
worden aan wederverkopers/bedrijfsmatige afnemers;
- chocoladeartikelen worden vervaardigd;
3. de onderneming waarin de onder a.1 genoemde handelingen beperkt blijven tot
slechts het inkopen van bakkersartikelen en het verkopen daarvan en de omzet van
bakkersartikelen minder dan 50% uitmaakt van de totale omzet;
4. de onderneming waarop de CAO voor de groothandel in levensmiddelen,
zoetwaren, tabak en/of tabaksproducten van toepassing is.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ons bedrijf verkoopt dus halffabricaat brood en distribueert deze ook door heel NL. De verkoop van bakkersartikelen vertegenwoordigd 100% van de totale omzet.

Mijn vraag is: Of de werkgever verplicht is om de CAO voor het Bakkerbedrijf te volgen. (naar mijn weten wel aagnezien het algemeen verbindind is verklaard).

maandag 9 maart 2015