Opzeggen huurcontract nieuwbouwwoning

7 reacties

Wij hebben begin van 2018 (april) een huurcontract getekend voor een nog op te leveren huurwoning in Amsterdam. Geschatte oplevering toen: medio 2018. Daarna is de oplevering opgeschoven naar september en later november (beide een schatting). Aangezien wij onze studentenwoningen hebben moeten verlaten, zijn wij op zoek gegaan naar een andere woning, welke wij begin september vonden. Nu willen wij het huurcontract van de nieuwbouwwoning opzeggen. De verhuurder zegt dat wij dan contractbreuk plegen én 460 euro moeten betalen én bij het niet vinden van een vervangende huurder alle kosten moeten blijven dragen. Nu vragen wij ons af of dit juridisch klopt. De relevante punten uit de overeenkomst en de algemene voorwaarden:

3.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van vijfentwintig kalendermaanden,
ingaande op de datum van sleuteloverdracht. Dat betekent dat op deze huurovereenkomst het bepaalde in artikel 7:271 lid 1 BW niet van toepassing is.
Het gehuurde maakt deel uit van een nieuwbouwproject dat nog gerealiseerd c.q. afgebouwd moet worden en waarvan de opleveringsdatum nog niet bekend is. De bovenvermelde ingangsdatum staat om die reden nog niet vast. Verhuurder zal de definitieve ingangsdatum tijdig schriftelijk aan huurder bekend maken, zo mogelijk vier weken van te voren. Het vorenstaande laat onverlet het bepaalde in artikel 1.7 van de algemene bepalingen.

Artikel 1.7
Verhuurder is gehouden om het gehuurde op de beoogde ingangsdatum van de huur aan huurder ter beschikking te stellen. Wanneer de verhuurder echter buiten zijn schuld het gehuurde niet tijdig ter beschikking kan stellen - bijvoorbeeld doordat de vorige huurder in strijd met gemaakte afspraken het gehuurde niet tijdig heeft ontruimd, verhuurder tijdig aangevraagde vergunningen niet tijdig heeft verkregen of doordat het gehuurde niet tijdig is gereedkomen - is verhuurder daarvoor niet aansprakelijk en vangt de huur eerst aan op de datum waarop verhuurder het gehuurde aan huurder ter beschikking stelt, dit laatste tenzij huurder voordien schriftelijk aan verhuurder heeft meegedeeld dat hij de huur niet meer gestand wenst te doen. Wanneer verhuurder het gehuurde niet tijdig ter beschikking kan stellen, is verhuurder slechts gehouden om onverwijld die maatregelen te treffen die een verdere vertraging tot een minimum beperken.

Verhuurder beroept zich op het feit dat het contract geen opleveringsdatum noemt.

Wat is jullie idee over bovenstaande?

maandag 17 september 2018