VvE bestuur wijkt af van splitsingsakte

1 reactie

Wij wonen in een complex met 88 appartementen met een parkeerplek in een gemeenschappelijke parkeergarage en 22 appartementen die geen plek hebben.
Het geschil is tweeledig, enerzijds gaat het er om dat het bestuur eigenaren mee wil laten betalen aan zaken waaraan deze eigenaren volgens de splitsingsakte geen bijdrage aan hoeven te leveren.
Anderzijds dat bestuur beslissingen neemt zonder deze voor te leggen aan de ALV. (zie eerdere bericht op dit forum over het verwijderen van een pad)

Wat is het geval.

Sinds de oplevering, anderhalf jaar terug is het hek van de parkeergarage een aantal keren open blijven staan omdat gebruikers / eigenaars zich niet aan de bedieningsvoorschriften houden.
Een aantal bewoners, waaronder ik, hebben het bestuur verzocht hiervoor een oplossing te zoeken.

Begin mei , twee weken voor de algemene leden vergadering kregen wij een nieuwsbrief waarin wij o.a. geïnformeerd worden over een genomen besluit.

-------NIEUWSBRIEF-----------
Speeddeur parkeergarage:
In de maand juni wordt in de garage bij de speeddeur een detectielus aangebracht. Voor het naar buiten rijden is dan niet meer het zendertje nodig. Dit betekent wel dat ten behoeve van het aanleggen er gedurende circa één uur niet in- en uitgereden kan worden (in nood situaties wel). Wij zullen u tijdig informeren wanneer en hoe laat de werkzaamheden worden uitgevoerd.
-----------------------------

Naar aanleiding van deze nieuwsbrief stuur ik het bestuur een e-mail met de volgende vragen:
a) wie heeft hier toe besloten?
b) had dit geen punt geweest voor de ALV zodat hier over gestemd had kunnen worden?
c) waarom is er voor gekozen een detectielus te plaatse i.p.v. gebruik te blijven maken van het zendertje.
d) welke kosten zijn hier mee gemoeid.
e) wie gaat dit betalen en hoe gaat dit plaats vinden?

In de splitsingsakte Artikel 8 lid 6 f staat namelijk vermeld:
De gemeenschappelijke voorzieningen voor het parkeren in de stallingsgarage, de kosten van de dagelijkse (klein) en planmatig (groot) onderhoud, schoonmaakkosten, energievoorziening (ten behoeve) van de stallinggarage (waaronder ook begrepen de kosten aangaande de afsluiting, de in- en uitrit en het dak/bovendek van de stallinggarage) komen uitsluitend voor rekening van de eigenaar(s) van de appartementen met indexnummers 114 tot en met 201 en wel ieder voor een gelijk deel.

In afwachting van uw reactie,

-----------------------------

Ruim na de ALV krijg ik het volgende antwoord van het bestuur:

Met bijgaand bericht beantwoorden wij uw mail van 28 mei jl.
De laatste twee vragen van uw mail over de ventilatie zijn beantwoord op de ALV van 31 mei.
De overige vragen verbazen ons. De acties betreffende de speeddeur zijn een vervolg op diverse reacties van bewoners. Onder andere die van u van 21 maart 2017.

U vraagt ons daarin ten aanzien van de veiligheid van het gebouw z.s.m. iets te doen aan het veelvuldig open staan van de speeddeur. Volgens u een probleem wat veroorzaakt wordt door bedieningsfouten. Het aanbrengen van de lus is door ons gekozen als de beste oplossing van het probleem.

U vraagt ons ook hoe de kosten voor deze maatregel worden verdeeld. Wij van mening zijn dat dit een veiligheidsmaatregel betreft wat alle bewoners aangaat. Hoe de kosten verdeeld worden kunt u lezen in de splitsingsakte. Deze is u welbekend, gelezen ook eerdere mails van u.

---------------------------

Het antwoord is ontwijkend en belerend. Ten eerste, over de kosten, het bestuur is van mening dat iedereen moet betalen omdat het een veiligheidsmaatregel zou betreffen, maar verwijst tevens naar de splitsingsakte waar het tegenovergestelde in staat. Of het nu om veiligheidsmaatregel betreft of niet, het gaat om kosten die betrekking hebben op de garagedeur. De onveilige situatie is ontstaan door het zich niet houden aan de bedieningsinstructie van de deur, door gebruikers van de garage, niet door de eigenaren die geen parkeerplek hebben.
De splitsingsakte is duidelijk echter het bestuur houd hier een andere mening op na.

Ten tweede gaat het niet om mijn kennis van de splitsingsakte maar hoe het bestuur de splitsingsakte vrijelijk interpreteert, daarnaast is het antwoord op de gestelde vraag mijn inziens een bestuur onwaardig. Het bijwonen van een bestuursvergadering resulteert in het zelfde antwoord als ik gekregen heb daarnaast heeft het mijn voorkeur om de communicatie schriftelijk te houden zodat e.e.a. vast op papier staat.

Ten derde, over de besluitvorming wordt niets gezegd alleen dat de detectielus de beste oplossing is. De laatste anderhalf jaar leert echter dat het bestuur heel vaak van mening is dat zij zelfstandig besluiten mag nemen, zij hebben al meerdere malen een besluit genomen zonder toestemming van de eigenaren. Volgens onderstaand artikel uit de splitsingsakte is dit alleen toegestaan bij spoedeisende maatregelen.

Het bestuur gebruikt dit artikel als een vrijbrief om zaken eenzijdig te beslissen zonder dat er sprake is van een spoedeisende en noodzakelijk maatregel.

Graag hoor ik van de forumleden hun standpunt hierover.

maandag 28 augustus 2017