vergeten verzekering op te zeggen wel incasso 11 maanden

1 reactie

Een ZZP-er verzekert zich tegen overlijden en arbeidsongeschiktheid voor een premie van €. 155,90 per maand. De premie wordt geïnd via incasso. Deze verzekering is alleen voor zelfstandigen bedoeld.

In de polis voorwaarden staat: De verzekering, en daarmee het recht op uitkering,eindigt voor een verzekerde onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde over opzegging en beëindiging van de verzekering, wanneer één van de volgende situaties zich voor doet:
H. Indien de verzekerde de actieve beroepsbezigheden definitief stopt
I. Indien de verzekerde verplicht verzekerd wordt krachtens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

Op 1 september 2011 stopt de ZZP-er zijn werkzaamheden en gaat in loondienst.
Hij vergeet de verzekering op te zeggen.
Tien maanden later ontdekt hij de verzekeringspapieren.

Hij verzoekt TAF de onverschuldigd betaalde premies te restitueren daar TAF per 1 september 2011 geen risico meer heeft gelopen.
TAF weigert dit en stelt dat hij de verzekering had moeten opzeggen.

woensdag 31 oktober 2012