Verhoging Eigen Bijdrage Zorg met Verblijf en Legitieme Portie

1 reactie

Ik blijf mijn vraagtekens houden bij de uitvoering van de nieuwe Wet miv januari 2013 Hoge Eigen bijdrage Zorg met Verlijf.
Kunnen jullie svp eens kijken of adhv de onderstaande gegevens nog iets gedaan kan worden?

Mijn vader is in verpleeg/verzorgingshuis sinds September 2011.

De Eigen Bijdrage Zorg met Verblijf is met ingang van Januari 2013 schrikbarend verhoogd van Euro 1.369 netto per maand in 2012 naar Euro 1.968 netto per maand in 2013.
Een stijging dus van Euro 599 netto per maand (+43% !)
Mijn ouders hadden wederzijdse testamenten opgesteld met ouderlijke boedelverdeling op de langstlevende met een schulderkenning wegens overbedeling van mijn legitieme portie.
De Testamenten zijn opgesteld in juli 1997.

Mijn moeder is overleden in november 1999. Ik ben het enigst kind (broer in 1992 overleden)
Mijn legitieme deel was –na het overlijden van mijn moeder- volgens de berekening
Euro 45.474.
Ik heb dat toen niet opgeeist omdat het zo was afgesproken in het Testament.
Mijn vader heeft wél na het overlijden van mijn moeder mijn erfbelasting betaald.
Ik heb dus nog steeds de vordering op mijn vader.
Ik heb begrepen dat mijn vader mijn vordering op hem niet in mindering mag brengen op het vermogensrendementsheffing in Box 3.
Omdat daardoor een hoger vermogensrendement is ontstaan, heeft het CAK een hogere Eigen Bijdrage Zorg 2013 doorberekend.
In het Testament uit 1997 staat dat de vordering opeisbaar is bij overlijden, hertrouwen, onder curatelestelling, faillissement, alsmede zodra hij in enig verzorgings- of verpleeghuis wordt opgenomen en bij het doen van een beroep tbv de Wet op de Bejaardenoorden of een soortgelijke wet, waarin een verhaalsmogelijkheid op het vermogen van de uitkeringsgerechtigde is opgenomen.
In het geval van opeisbaarheid zal bij de opeising van de hoofdsom een enkelvoudige rente zijn verschuldigd gelijk aan artikel 21 lid 8 successiewet 1956 of een daarvoor in de plaats gekomen regeling.
De rente is verschuldigd vanaf de dag van mijn moeders overlijden (november 1999) tot de dag van betaling.

Ik heb gelezen op www.judex.nl dat testamenten met ouderlijke boedelverdeling ná de herziening van het erfrecht per 1-1-2003 niet meer op die manier opgesteld kunnen worden, maar dat de testamenten die vóór die datum opgesteld zijn nog wel rechtsgeldig zijn.

Zou het zin hebben om op grond daarvan wellicht bezwaar aan te tekenen bij de Belastingdienst of het CAK?
Of moet ik misschien mijn Kindsdeel opeisen?

maandag 4 februari 2013