Wat zijn de rechten van mijn buurman.

4 reacties

Omschrijving Erfdienstbaarheid kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen.

Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar een gemelde akte waarbij de deelgenoten het in deling gebrachte registergoed in eigendom verkreeg, waarin woordelijk staat vermeld: Ten behoeve van voormeld uitgezonderd gedeelte van het kadastrale perseel gemeente Ambt-Almelo sectie F Nummer xxxx. en ten laste van het verkochte gedeelte van dat perseel, verklaarden de comparanten nog te vestigen de erfdienstbaarheid van voet- kruiwagenpad. om te kunnen komen en gaan van en naar de xxxstraat.
vestiging erfdienstbaarheden.
Ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo sectie F nummer xxxx in eigendom toebehorende aan ''persoon A'' en ten laste van het gekochte, wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg, inhoudende de bevoegdheid om te komen van- en te gaan naar de xxxstraat, zulks te vestigen overeenkomstig de thans bestaande situatie.
voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke deelgenoten verplicht zijn aan elkaar op te legge. doet de verschenen persoon sub 1 dat hij deze en wordt een en ander bij deze door de verschenen persoon sub 2 aanvaard.
voor zover het gaat om de rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen. worden die rechten bij deze tevens door de verschenen persoon sub 2 voor die derden aangenomen.

Hierboven staat een deel uit mijn notariële akte.
Ik ben in dit geval persoon A.
Wat zijn mijn rechten en plichten en is de tegenpartij gerechtigd om met een auto oid over mijn erf te rijden en of laden en te lossen.
Ik doel hierbij op het eerder genoemde recht van erfdienstbaarheid voet - kruiwagenpad.
het persoonlijk belang is in dit geval dat ik dan niet kan parkeren op mijn eigen grond...

Groet Nick

donderdag 22 maart 2018