Erfgenaam onterfd. Zelfde onterfde erfgenaam is legaat. Kan een legaat ook schulden erven?

3 reacties

Mijn moeder is in 2004 overleden. Onlangs is mijn vader overleden. Ik heb nog 1 zus. Ik had geen contact meer met mijn vader en met mijn zus. In 2012 heeft mijn vader zijn testament gewijzigd.

Onlangs heb ik een kopie van het testament van de notaris ontvangen. Hierin wordt het volgende aangegeven:
... "C. ERFSTELLING -- Ik sluit mijn zoon en zijn afstammelingen in alle gevallen uit als erfgenamen van mijn nalatenschap.
... en ...
B. LEGAAT -- Ik legateer aan mijn zoon een bedrag in contanten gelijk aan zijn erfdeel in het zuiver saldo van mijn nalatenschap, welk erfdeel hij zou hebben gekregen indien hij mijn erfgenaam tezamen met mijn hierna te noemen dochter zou zijn geweest (in alle gevallen, ook indien mijn dochter is vooroverleden, de helft). Dit legaat vervalt indien mijn zoon is vooroverleden."

Ik maak hieruit op dat ik onterfd ben, maar wel de helft krijg (zie punt B. LEGAAT). Wat mij verontrust is, waarom ik onterfd ben, maar wel als legaat ben benoemd. Zoals ik dit begrijp ontvang ik de helft net als mijn zus.

Als ik erfgenaam zou zijn geweest, dan had ik uiteraard de erfenis benificiair aanvaard. Maar volgens mij is dat niet mogelijk wanneer je een legaat bent. Wat als het zuiver saldo van de nalatenschap negatief blijkt, kan ik als legaat dan ook de schulden erven? Want in het testament wordt dus aangegeven: "dat ik een bedrag in contanten zou krijgen, die gelijk zijn aan het erfdeel die ik zou hebben gekregen indien ik een erfgenaam zou zijn geweest IN ALLE GEVALLEN.

zondag 21 augustus 2016