Nalatigheid Notaris inzake Erfenis

9 reacties

Uit het huwelijk in 1976 tussen een Groningse vader en Finse moeder was in 1980 een dochter geboren.
Aanvankelijk was het een goede vader, maar na scheiding in 1985 veranderde dat door huwelijk van de vader met een andere vrouw.
Dochter heeft in 1985 op haar 9e. jaar bewust de naam van haar Finse moeder aangenomen.
Vader is in februari 2013 overleden.

Als gemachtigde heeft ondergetekende de overlijdensakte van de vader verkregen van de Gemeente Schiedam.
A.d.h. de overlijdensakte werd van het KNB- Centraal Testamentenregister de naam van de huidige Notaris te Rotterdam, alsmede de datum van de akte in 2009 verkregen.

Nalatigheid!
De Notaris die de akte heeft gepasseerd, heeft nimmer de moeite genomen om de Finse moeder noch de dochter schriftelijk in kennis te stellen van het overlijden van de vader in 2013, alsmede van de afwikkeling van de erfenis.

Zou er sprake kunnen zijn van van een langstlevende testament waardoor de legitieme nog niet opeisbaar is, dan dient binnen 5 jaar(vervaltermijn) na het overlijden van de ouder, kenbaar aanspraak gemaakt worden op de legitieme?
Ook al zou de dochter in het testament zijn onterfd, dan nog heeft zij als belanghebbende m.i. recht op haar Legitieme Portie!

Mijn vragen zijn:
1) Kan de dochter in de vorm van een vordering de legitieme verkrijgen?
2) Is het raadzaam om de Passerende Notaris alsnog gewag te maken van het feit dat overledene een dochter
heeft?
3) Is inzage in de Verklaring van Erfrecht met de reeds in mijn bezit zijnde Overlijdensakte en Inlichtingen van het
C.T. een optie?
4) Heeft de nalatigheid van de Notaris financiële consequenties voor de dochter?

Uw advies zie ik met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet:
G.van Bemmel

woensdag 1 maart 2017