oneerlijke verdeling van overwaarde huis na scheiding?

2 reacties

Vorig jaar zijn wij gescheiden en hebben ook een scheidingsconvenant laten maken. Nu is ons huis verkocht en nu zal de betreffende Notaris het verkoopbedrag overmaken naar de hypotheekverstrekker. Maar mijn ex had namelijk een voorhuwelijkse lening van 55.500 euro voordat wij elkaar kenden en trouwden. Deze lening heeft hij later via verhoging van ons oorspronkelijke hypotheek (van 284.500) kunnen aflossen. Nieuw hypotheek 340.000.(samen ondertekend) (Rente werd bij belastingdienst alleen afgetrokken van 284.500)

Nu hebben we in een scheidingsconvenant vast laten zetten, dat 55.500 euro van de totale hypotheek van 340.000 van mijn ex is en dit bedrag zou dan buiten beschouwing worden gelaten bij verdeling van het verkoopbedrag. Het huis is nu verkocht voor 310.250 euro en we hebben nog 26.500 euro aan belegging hypotheek. Dat is totaal 336.750,00. Het verschil tussen de verkoopprijs van de woning en het bedrag van de hypothecaire geldlening na aftrek van kosten en de voorhuwelijkse schuld van de man, zou tussen ons (elk 50%) worden verdeeld. Maar zal ik hierdoor problemen krijgen met de hypotheekverstrekker? Mijn ex zou een lening moeten afsluiten voor die 55.500, maar dat doet hij niet. Volgens hem krijgt hij dat niet. (denk eerder dat hij dat gewoon niet doet) Mijn ex komt er dan goed vanaf, doordat er bijna 45.000 euro van zijn voorhuwelijkse lening wordt afgelost, terwijl ik met een gedeelte lening blijf zitten die wij samen hadden. Dat is toch oneerlijk? Dan betaal ik gewoon meer dan 20.000 aan hem? of is dit pech voor mij? Hoe kan ik mijn aandeel van de overwaarde bij mijn ex kunnen verhalen? ( hij gaat komende maand samen wonen mij zijn nieuwe vriendin, beiden werken ze en mijn ex verdient goed. zie het probleem van een lening afsluiten dan toch geen probleem?)

Hieronder een gedeelte uit het scheidingsconvenant.

4.3. De echtelijke woning zal worden verkocht en overgedragen aan de eerste belangstellende die naar het oordeel van partijen een acceptabel bod uitbrengt. Mocht de woning voor 1 augustus 2018 niet verkocht zijn dan zullen partijen in overleg besluiten welke verkoopstrategie zij zullen volgen.

De hypothecaire geldlening zal worden afgelost zodat partijen zoveel mogelijk worden ontslagen uit hun verplichtingen voortvloeiende uit deze lening.

Het verschil tussen de verkoopprijs van de woning en het bedrag van de hypothecaire geldlening, na aftrek van kosten en de voorhuwelijkse schuld van de man zoals genoemd in artikel 4.8, wordt tussen partijen bij helften verdeeld.

a.Aan de man komt vanaf 1 mei 2017 tot de datum van overdracht van de woning het gebruiksrecht van de woning toe, met uitsluiting van de vrouw.

De man draagt over deze periode dan wel tot het moment van zijn definitieve vertrek uit de woning de hypothecaire rentelasten voor het geheel en aan de man komt het fiscale hypotheekrentevoordeel toe. Hij voldoet voorts alle gebruikerslasten van de woning. De overige eigenaarslasten met betrekking tot de woning komen voor rekening van de man. De man zal de storting op de beleggersrekening voldoen terwijl bij uiteindelijke afkoop er verdeling bij helfte plaatsvindt.

4.4. Bij verkoop van de woning wordt het verschil tussen de verkoopwaarde van de woning en de waarde van de hypothecaire geldlening op het moment van overdracht, na aftrek van de kosten en de voorhuwelijkse schuld van de man zoals genoemd in artikel 4.8, tussen partijen bij helften verdeeld. Indien de opbrengst van de woning lager is dan de hypothecaire schuld plus kosten en na aftrek van de voorhuwelijkse schuld van de man zoals genoemd in artikel 4.8, dient ieder van partijen de helft van de resterende schuld aan de hypotheeknemer te vergoeden.

4.5. Partijen werken er over en weer op eerste verzoek aan mee dat de tenaamstelling van de bankrekening wordt gewijzigd aldus, dat de rekening uitsluitend op naam komt te staan van degene aan wie de betreffende rekening is toegedeeld, terwijl alle machtigingen worden ingetrokken. Het saldo wordt tussen partijen bij helfte verdeeld.

4.6. Het doorlopend krediet bij DEFAM komt vooralsnog voor rekening en risico van beiden. Partijen spannen zich in om elkaar uit de hoofdelijke verbondenheid voor de schuld te ontslaan door middel van een herfinanciering van het krediet in de verhouding EUR 15.000,00 voor de vrouw en het restant voor de man, door het aangaan van een individuele financiering. Het is partijen bekend dat zij samen, al dan niet hoofdelijk, aansprakelijk blijven voor de schulden die zij gezamenlijk zijn aangegaan, tenzij de schuldeiser akkoord gaat met een door partijen in dit convenant gewenste wijziging van de aansprakelijkheid van partijen voor een schuld.

4.7. Bovenstaande verdeling wordt tussen partijen geëffectueerd zonder enige onderlinge verrekening.

4.8. De voorhuwelijkse schuld van de man van EUR 55.487,00 wordt buiten beschouwing gelaten bij de verkoop van de woning en zal voor rekening komen van de man.

dinsdag 18 september 2018