Redelijke kans van slagen t.a.v. aansprakelijk zijn voor kosten als gevolg van (ernstig) onzorgvuldig handelen

7 reacties

Ik ben woonachtig in een appartementencomplex van 117 stuks. 52 appertementen zijn in particuliere handen de rest is in bezit van een Wooncorporatie en wordt verhuurd. De Wooncorporatie heeft het gebouw laten bouwen en zich zelf tot bestuurder benoemd alsmede - via de Splitsingsakte ook een monopolie toegekend t.a.v. het technisch beheer.
Bij de bouw is aan de buitenzijde een sleutelkastje opgehangen met - naar bleek later - een masterkey er in. in april 2009 is dat kastje open gebroken en de sleutel ontvreemd. De dief had daarmee toegang tot het hele gebouw behoudens de privegedeelten. Het kastje is gerepareerd en er is weer een masterkey in gedaan. Inhet voorjaar van 2010 is het kastje weer open gebroken en de masterkey ontvreemd.
Aangezien in de afgelopen jaren redelijk veel vernield en gestolen is m.n. uit onze gezamenlijke garage maakten wij daarover stampij, dit resulteerde in een voorstel om de toegangssloten en sleutels te vervangen. Een dergelijk voorstel is in de Algemene ledenvergadering gebracht en besloten is om de buitenste toegangsring van nieuwe digitale sloten te voorzien en af te zien van het vervangen van alle andere sloten die met diemasterkey kunnen worden geopend. Omdat wij - de leden - er voor gekozen hebben digitale sloten aan te laten brengen, waarvan de sleutels direct na melding van verlies of diefstel kunnen worden geblokkeerd vergroot dat de veiligheid. De kosten van het alleen vervangen van de buitenste toegangsring zijn iets lager dan het volledig vervangen van alle sloten diemet de masterkey kunnen worden geopend.
Het sleutelkastje zelf is verwijderd en de boodschap was dat de brandweer dit niet (meer) nodig had.

Uit overleg van één van onze leden met de brandweer in de regio is gebleken dat het betreffende sleutelkastje nooit is opgehangen voor de brandweer. Deze beschikt over een in het beton aangebracht sleutelkluisje met een uniek slot dat alleen door de brandweer geopend kan worden. Zij konden dus niet in het genoemde sleutelkastje.
M.a.w. dat kastje had bij de oplevering van ons gebouw verwijderd moeten worden omdat het geen functie voor de hulpdiensten had en heeft, maar de eigenaar (is dus ook bestuurder) heeft dit verzuimd en zelfs na de eerste keer openbreken (en diefstal) de zaak gerepareerd en de gestolen masterkey vervangen.

Ik vind dit dermate onzorgvuldig dat ik mij afvraag of wij (particuliere eigenaren) niet met een redelijke kans van slagen de bestuurder(= Wooncorporatie) aansprakelijk kunnen stellen voor de kosten van vervanging van sloten (en sleutels) = ca € 17.000,--.

Voor de goede orde wijs ik er op dat de Wooncorporatie beschikt over het beste advocatenkantoor in Nederland op het gebied van appartementsrecht. Helaas is het ook in Nederland zo dat gelijk hebben nog niet het zelfde is als gelijk krijgen, een goede advocaat weet helaas vaak iets recht te buigen wat krom is.

Daarom verzoek ik u mij te adviseren t.a.v. de realiteitswaarde van een claim op dit punt. Is die goed dan willen wij daar geld en energie in stoppen, anders zullen wij ons verlies tanden knarsend moeten nemen.
Bij voorbaat dank
Herman Zuijdervelt
Keizersmantelweg 153
3192VZ Hoogvliet

p.s. Ons gebouw is medio 2006 opgeleverd.

vrijdag 28 januari 2011