Verplicht meewerken vervanging geiser en gaskachel door Cv-installatie verhuurder

2 reacties

Vorig jaar een nieuwe geiser gekocht met TTB beveiliging, die er voor zorgt dat bij terugstromen van rookgassen de geiser uitschakelt. Geiser heeft een afvoer naar buiten.
Vier jaar geleden een nieuwe gaskachel gekocht voor €1300,-.

De verhuurder heeft meerder brieven geschreven dat wij moeten meewerken om een Cv-installatie te nemen. Zo niet, gaat de verhuurder juridische stappen ondernemen in de zin van artikel 7:220, lid 1.
1.
Indien gedurende de huur tijd dringende werkzaamheden aan het gehuurde moeten worden uitgevoerd of de verhuurder krachtens artikel 56 van Boek 5 iets moet toestaan ten behoeve van een naburig erf, moet de huurder daartoe gelegenheid geven, onverminderd zijn aanspraken op vermindering van de huurprijs, op ontbinding van de huurovereenkomst en op schadevergoeding.
2.
Lid 1 is van overeenkomstige toepassing wanneer de verhuurder met voortzetting van de huurovereenkomst wil overgaan tot renovatie van de gebouwde onroerende zaak waarop die overeenkomst betrekking heeft, en daartoe aan de huurder een, gelet op het belang van de verhuurder en de belangen van de huurder en eventuele onderhuurders, redelijk voorstel doet. Een dergelijk voorstel wordt schriftelijk gedaan. Onder renovatie wordt zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging verstaan.

Volgens de verhuurder zullen de kosten van een juridische procedure bij ons in rekening worden gebracht.

Graag advies.

Alvast bedankt voor de moeite.

Met vriendelijke groet,
Marianne

vrijdag 13 december 2013