Onderwijsovereenkomst stopgezet

5 reacties

Hoi,

Ik zit met een groot probleem en hoop dat iemand mij hier meer duidelijkheid over kan geven.
Afgelopen week heb ik telefonisch te horen gekregen dat school niet verder wil met mij, de onderwijsovereenkomst wordt stop gezet.

Ik ben een 3e jaars MBO student en zit in mijn examenjaar. De opleiding duurt tot begin juni dus ik was binnen een paar maanden afgestudeerd geweest.
Eind 2014 ben ik aan het begin van het 3e leerjaar om privé redenen tijdelijk gestopt met mijn opleiding. Dit schooljaar heb ik besloten mijn opleiding af te ronden en in overleg met school mocht ik in het 3e, het laatste, jaar instromen. Ik moest een overeenkomst tekenen waarin ik verklaarde goed mijn best te doen en voldoende aanwezig te zijn. In de overeenkomst stond dat ik 100% aanwezig moest zijn tenzij ik een goede reden had om afwezig te zijn, ziekte, overlijdensgeval enz.

De eerste periode van dit schooljaar heb ik qua cijfers naar behoren afgerond en mijn aanwezigheid was boven de wettelijk vastgestelde 80%. Mijn mentor wees mij aan het eind van de 1e periode in een gesprek op de overeenkomst die ik getekend had waarin stond dat ik 100% aanwezig moest zijn. De afgelopen periode heb ik voor de vastgestelde datum mijn BPV examens ingeleverd, mijn stage positief afgerond en de landelijke examens rekenen, Engels en Nederlands behaald. Omdat ik te laat aan de BPV examens was begonnen had ik niet genoeg tijd meer om de opdrachten voor de schoolvakken in te leveren, deze zijn dus als onvoldoende beoordeeld. Ik heb dit mijn mentor tijdig laten weten en ze adviseerde dat ik me moest richten op mijn BPV examens. Mijn aanwezigheid was deze periode weer boven de 80%. Afgelopen week kreeg ik telefoon van mijn mentor en vertelde ze mij dat er in overleg was besloten dat de onderwijsovereenkomst stop gezet wordt. Ze willen niet verder met mij.

Ik ben het hier om verschillende redenen niet mee eens.

In mijn klas zitten verschillende leerlingen die er slechter voorstonden dan ik. Zij mogen door met de opleiding en de niet behaalde vakken herkansen.
Mijn cijferlijsten, houding en gedrag zijn altijd goed geweest. Er is nooit een zogenaamd verbetertraject uitgezet omdat er problemen waren.

Aan het begin van het schooljaar hebben alle leerlingen een opleidingsgids gekregen waar alle informatie over de opleiding, school en bepaalde protocollen in staan. Het stuk wat belangrijk is voor deze situatie staat hier onder.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verzuim:
- Als een student door ziekte niet naar school kan komen, meldt hij (of zijn ouders) dit telefonisch vóór 08.30 uur op 013-5397060. Een eventuele nadere toelichting van de afwezigheid kan per mail naar de SLB worden gestuurd.
- Als een student tijdens de schooldag ziek naar huis gaat, meldt hij zich ziek bij de Balie.
- Als een student tijdens een BPV dag ziek naar huis gaat, meldt hij zich ook ziek bij het ROC Tilburg via 5397060.
- Indien de student, na ziekte op school/BPV, weer beter is, meldt hij zich beter bij de Balie of via 5397060.
- Als de student ongeoorloofd verzuimt, kan dit leiden tot schorsing of verwijdering (zie ook de paragraaf over de leerplicht, hierna).
- De student komt op tijd. Indien een student te laat is, ongeacht de reden, meldt de student zich (zonder storen) het eerstvolgende lesuur. In het digitaal klassenboek staat de student op afwezig op het betreffende lesuur dat hij afwezig (te laat) was.
- Bij verzuim, zowel ongeoorloofd verzuim als ziekteverzuim, neemt de medewerker verzuim contact op met de student en ouders. Afspraken worden vastgelegd.
- De SLB legt bij herhaaldelijk verzuim afspraken vast in een verbetertraject.

Consequenties:
- Bij overtreding van deze regels nemen wij gepaste maatregelen, waaronder:
o Een gesprek met de medewerker verzuim, SLB of leerplichtambtenaar
o Een verbetertraject en/of een officiële waarschuwingsbrief (onderdeel van de procedure tot uitschrijving)
- Bij meer dan 25% verzuim per vak over een periode (met betrekking tot voortgang) wordt houding en resultaat als onvoldoende beoordeeld. Dit heeft consequenties voor de studiebeoordeling.

- Consequenties van stagnatie in de studievoortgang
- Een student die in de loop van de opleiding onvoldoende voortgang toont (tussentijds of op ijkmomenten), wordt officieel en schriftelijk gewezen op de mogelijke gevolgen. Met hem wordt een verbetertraject afgesproken voor een bepaalde duur. Als na de vastgelegde periode het afgesproken verbetertraject niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, wordt met de student besproken welk studietraject hij dan kan gaan volgen. In het uiterste geval kan onvoldoende voortgang leiden tot het verbreken van de onderwijsovereenkomst. Daarbij worden steeds de vastgelegde procedures gevolgd.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn mentor heeft na de eerste periode geen verbetertraject opgestart omtrent mijn afwezigheid en ik ben niet officieel en schriftelijk gewezen op de mogelijke gevolgen. Ook heb ik geen officiële waarschuwing gehad. Zoals ik al eerder vermelde zijn mijn cijfers nooit een probleem geweest. Nu wordt ik van school gestuurd door de slechte prestaties van een periode en afwezigheid. Echter ben ik niet meer afwezig geweest dan de in de opleidingsgids en wettelijk vastgestelde norm. Is er iets wat ik hier aan kan doen? Ik vindt dit een erg vervelende situatie omdat ik over enkele maanden afgestudeerd zou zijn geweest.

zaterdag 20 februari 2016