Incasso

1 reactie

Geachte heer/mevr.,

Door misverstand is door mij een rekening a 253 euro dd. dec. 2009 niet betaald.
Per febr.2011 wordt ik door een incassobureau gemaand tot betaling van genoemde rekening vermeerderd met een bedrag van 122 euro voor administratie- en incassokosten plus de wettelijke rente.

Op basis van deze maning is hoofdsom a 253 euro direct aan debiteur betaald.

Incassobureau blijft echter aanmaning sturen onder bedreiging dat bij niet betalen van de 122 euro er gerechtelijke stappen zullen worden genomen en dat de hieruit voortvloeiende kosten voor mijn rekening zijn

Reden om eis incassobureau in te willigen is door mij per e-mail aan incassobureau toegestuurd. De tekst is als volgt:

Hiermede maak ik bezwaar tegen het in uw brief van 24-02-2011 gestelde.

Het doorberekenen van de buitengerechtelijke kosten, alsook de wettelijke rente is alleen correct als het voor Interfocus B.V. noodzakelijk is om deze kosten te maken om betaling te verkrijgen.

Deze noodzaak is niet aanwezig daar in periode 26-12-2009 t/m 3-02-2011 geen enkele herinnering van Interfocus B.V. per brief of per telefoon door mij is ontvangen.

Na ontvangst van uw brief d.d.. 3-02-2011 en mijn verweer d.d.. 8-02-2011 is uw ongegrond verklaring
per e-mail d.d..16-02-2011 door mij geaccepteerd. Betaling van rekening a 253,84 euro heeft per 16-02-2001 plaats gevonden en is aan mijn wettelijke verplichting voldaan.

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd beschouw ik deze kwestie als afgedaan.

Met vriendelijke groeten,

T. de Jong

Uit bovenstaande blijkt dat ik van debiteur (Interfocus) geen enkele herinnering t.a.v. uitstaande nota heb ontvangen ook geen telef.bericht.

Mijn vraag: Moet ik incassobureau betalen, zo nee moet ik deskundige hulp inroepen ter ondersteuning bij rechtzaak.

Gaarne uw advies waarvoor mijn hartelijke dank

T. de Jong

woensdag 2 maart 2011