Aanbouw 2de verdieping op of over grens buren

0 reacties

In mijn eigendombewijs staat het volgende (om)geschreven:

Erfdienstbaarheid van uit-en aanbouw tweede verdieping:
-Koper is ermee bekend dat aan de kopers van de bouwkavelnummers ... de bevoegdheid toekomt om op de tweede verdieping van de betreffende woningen een uitbouw te (doen) realiseren: deze uitbouw is in het verlengde van de gehele woning geprojecteerd en heeft een diepte van ongeveer 5 mtr. Het hart van de scheidingsmuur van de bedoelde uitbouw zal op de grens gelegen zijn.
In verband hiermede zijn partijen overeengekomen de navolgende erfdienstbaarheid te vestigen.
Ten behoeve en ten laste van het verkochte enerzijds en ten behoeve en ten laste van het aan verkoper verblijvende, aangrenzende bouwkavel anderzijds worden hierbij over en weer gevestigd en aanvaard - en voor zover de levering van erfpacht van bedoelde aangrenzende bouwkavels reeds heeft plaatsgehad, zijn bij de betreffende akten van levering reeds gevestigd en aanvaard - erfdienstbaarheden, inhoudende rechten om:

A. thans of te eniger tijd om op de tweede verdieping van bedoelde woningen de uitbouw zoals hievoor omschreven te (doen) realiseren met de daaraan verbonden rechten van inbalking en inankering in de tussen de erven eventueel aanwezige (gemeenschappelijke) scheidingsmuur;-
B. de scheidingsmuren van de bedoelde uitbouw zodanig te situeren dat het hart van die muren niet gemeenschappelijk zijn, heeft de eigenaar van een dergelijke muur het recht die muur ter halve breedte op het naburige erf te hebben en te houden zonder dat daarvoor enige vergoeding in welke vorm dan ook verschuldigd zal zijn.

Nu hebben wij met de koop in 2003 de optie gekozen om op de 2de verdieping de uitbouw te kiezen. Nu, in 2011, willen we het aanliggende "dakterras" bij de woning betrekken. Het terras heeft een diepte van 2200 mm.

De vraag is: Mag ik de muur aan de binnenzijde rechtdoor trekken en/dus op grond van mijn buren bouwen? (dit zal ongeveer 70 mm zijn)

maandag 23 mei 2011