Bevrijdende verjaring versus verleende bouwvergunning

1 reactie

In 2012 hebben we een woning gekocht, die we volledig wilden renoveren. Bij de aanvraag van de vergunning heeft de gemeente gevraagd de buren aan beide zijden vooraf te informeren over de bouwplannen en hun te vragen om een verklaring van geen bezwaar. Dit hebben we opgevolgd en de verklaringen zijn ondertekend. Hierna is de reguliere procedure gestart. De buren hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Onderdeel van de verbouwing was het realiseren van een overkapping door het verlengen van het dak van de bestaande garage. Op die plek stond tot dan een muur van 60 cm hoog en 2 meter lengte. Onze aannemer heeft in het verlengde van deze muur de overkapping gerealiseerd. Naar achteraf blijkt onjuist en niet volgens bouwtekening, waardoor het dak niet evenwijdig is. Visueel is dat erg storend. De gegevens van het kadaster tonen ook aan dat de buurman op dit moment gebruik maakt van een aanzienlijke strook van ons perceel. De buren hebben we geïnformeerd dat we dit wilden herstellen door gebruik te maken van een strook, die volgens het kadaster tot ons perceel behoort. Hiermee wilden ze niet instemmen. Ze verwijzen naar artikel 3:306 BW, de zogenaamde bevrijdende verjaring. Zij voegen na diverse sommaties een niet gedateerde schriftelijke verklaring van een vorige eigenaar bij, waarin deze verklaart dat " de erfafscheiding in 1975 in goed onderling overleg is geplaatst op de plek die bij iedereen bekend is". Wij hebben de woning gekocht van een zoon van deze toenmalige eigenaar, deze heeft ons hierover niet geïnformeerd.

Vraag is tweeledig:
a. Kan de buurman zich beroepen op bevrijdende verjaring
b. Zo ja, wat prevaleert nu hij een verklaring van geen bezwaar heeft getekend en hij geen gebruik heeft gemaakt van het recht om
bezwaar in te dienen tegen de voorgenomen verbouwing.

woensdag 26 maart 2014