Is na 22 jaar het met toestemming in gebruik gegeven stuk gemeentegrond van 130m2 verjaard zodat het nu mijn eigendom is geworden.

5 reacties

In 1988 werd onze woning opgeleverd en betrokken door de eerste eigenaar.
In 1992 werden wij (2e) eigenaar middels koop van deze woning.
In mijn koopakte (kettingbeding) staat ten aanzien van het aangrenzend stuk gemeentegrond ( is talud) van een aarde wal:
• wij de verplichting hebben om de gemeentelijke beplanting, tot wederopzegging van de gemeente, te onderhouden en in stand te houden.
• om via ons perceel toe te staan gemeentelijk onderhoud te laten plaatsvinden aan de houten geluidsscherm.
• wij geen wijzigingen aan talud mogen aanbrengen.
• wij geen afscheidingen in of op gemeentegrond mogen plaatsen.

Toelichting;
• Mijn voor-zij-en achtertuin grenzen aan de gemeentelijke aardewal zonder enige afscheiding.
• De gemeentelijke beplanting in de wal tot aan de houten geluidschermen bestaat louter uit alleen onkruid en summier hier en daar een opgaande heester.
• Vanuit mijn tuin kijk je dus op voornoemde gemeentelijke beplanting. In 1992 door mijzelf vernoemde aardewal (talud) verfraait door het kopen en planten van opgaande sierheesters met klimop als onderbeplanting en in de lengte richting een 7-tal bomen. Dit alles deels ter verfraaiing in samenhang met je eigen tuinbeplanting, maar vooral voor het overtollige verkeershinder wat boven de houten geluidschermen uitkomt tegen de gaan. Normen in woonwijken van verkeersgeluid en verkeersstank worden door drukke verkeersader Huibevendreef zeer zwaar overschreden. Vandaar de aanleg van mij met opgaande heesters en grote bomen.
• In al die 22 jaar gemeente nooit geweest voor onderhoud aan beplanting en onderhoud aan houten geluidscherm.
• In 22 jaar gemeente nooit de door hen summier aantal planten gesnoeid of dode planten vervangen.
• In 22 jaar nooit commentaar gehad over gedeeltelijk in gebruikname van stuk gemeentegrond met de door mij aangelegde beplantingen en een aantal m2 tegelverharding.

Middels een schrijven van de gemeente word ik als bewoner beticht van het onrechtmatig gebruik van en ik citeer letterlijk “enkele” m2 gemeente grond.
Dit schrijven is een standaardbrief voor ongeveer 35 andere medebewoners die met hun tuin grenzen aan de aardewal met houten geluidscherm langs de drukke toegangsweg van onze wijk genaamd Huibevendreef.

De gemeente wil het onrechtmatig grondgebruik gaan aanpakken, waarbij legalisatie door middel van verkoop het gewenst uitgangspunt is.
In deze brief rept men niet over de totale oppervlakte die ik zg onrechtmatig in gebruik heb en men geeft ook niet aan wat de koopprijs moet zijn van deze grond.

Actie mijnerzijds:

Gesprek gehad met gemeenteambtenaar afd Vastgoed over hoeveel m2. Dit wordt middels luchtfoto bepaald wat men zg onrechtmatig in gebruik zou hebben. Men dwingt min of meer tot koop anders moet je alles in oude staat herstellen. Dus al mijn aangelegde beplanting rooien en afvoeren. Dan zeker weer onkruid en enkele krentenstruikjes terugplanten !!

Brief naar de Burgemeester met een cc naar Hoofd Vastgoed per post verstuurt waarin ik mij beklaag maak over de gehele handelswijze naar mij toe. Alles in het kader van een duidelijke overschrijding van de gedragsregels van de overheid naar de burger. Hun handelswijze komt niet overeen met de “algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb)” en beroep ik mij daar dan ook op.

Mijn vraag aan u;
Enkele medebewoners beroepen zich op de verjaringstermijn voor onroerende zaken van 20 jaren zoals gesteld in artikel 3:306BW en vragen aan de gemeente om mee te willen werken aan het opmaken van een notariële akte van verjaring alsmede aan een inschrijving in het kadaster daarvan.
Is dit juist, en schat u in dat men op deze manier de gemeentegrond in bezit gaat krijgen.

Bij voorbaat dank voor reactie's.

vrijdag 12 november 2010