recht van overpad moet dat in het eigendomsbewijs staan? Zo ja, hoe staat het erin?

1 reactie

De volgende tekst staat in mijn eigendomsbewijs:
ERFDIENSTBAARHEDEN
Voor wat betreft bekende erfdienstbaarheden ten aanzien van het verkochte wordt verwezen naar een akte van transport op 10 oktober 1986 verleden voor mr. X, destijds notaris te Deventer, overgeschreven op het kantoor van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Zwolle op 13 oktober 1986 in Hypotheken ..., deel...., nummer.... In laatstgemelde akte staat onder ander vermeld, woordelijk luidende:
"De comparanten verklaarden tenslotte te vestigen ten behoeve van en ten laste van het hierbij verkochte perceel gemeente Deventer, sectie..., nummer...en ten behoeve van en ten laste van hetaan de overdragende partij verblijvende perceel gemeente Deventer, sectie..., nummer...al zodanige erfdienstbaarheden als zijn vereist ter bestendiging van de toestand waarin gemeld percelen zich thans ten opzichte van elkaar bevinden".

Nota bene: ik heb op de dag van overdracht aan de notaris gevraagd of ik recht van overpad moest verlenen. Zijn antwoord luidde: neen.
Nu heb ik vandaag een makelaar op bezoek gehad en hij was van mening dat ik recht van overpad moet verlenen.
Er is geen sprake van problemen met overgang verlenen aan mijn buren. Maar het is wel van belang voor de waarde van mijn woning voor de verkoop.

In mijn vorige woning stond in het eigendomsbewijs namelijk wel heel duidelijk in dat ik recht van overpad moest verlenen.

Vraag: moet ik mijn buren recht van overpad verlenen?

In afwachting op uw antwoord,
Groet ik u en de uwen
Deventers

donderdag 29 september 2011