rechterlijke dwaling???

0 reacties

1e aanleg procedure erfrecht. Ik ben onterfd en mijn broer is enig erfgenaam en executeur maar misbruikt zijn functie om er zodoende als erfgenaam voordeel van te genieten. advocaat houdt er halverwege de procedure mee op en ik handel zelf verder de procedure af.

Tussenvonnis gedaan waarin inzage wordt toegekend in een aantal documenten op straffe van een dwangsom welke mijn broer slechts gedeeltelijk nakomt.Over de rest van de toegekende inzage wordt slechts het excuus gebezigd dat dit niet meer voorhanden is. Verder wordt mij opgedragen om met een akte te komen waarin ik dien te concretiseren hoeveel mijn legitieme portie dient te bedragen.

Ik kom met een akte waarin ik duidelijk aangeef dat ik slechts een ruwe schatting kan geven omdat gedaagde slechts gedeeltelijk inzage heeft gegeven en daarmee dus niet heeft voldaan aan de toegekende inzage, maar dat ik op basis van de mij wel bekende gegevens kan aantonen dat gedaagde GEEN waarheidsgetrouw beeld heeft gegeven van de totale omvang van de nalatenschap, dat hij slechts opvoert wat in zijn voordeel is, dat hij nog steeds posten verzwijgt welke wel van belang zijn voor het berekenen van de legitieme portie en vraag ik om een 2e mondelinge ronde.

Gedaagde komt met een reactie akte waarin het financieel overzicht plotseling weer substantieel wordt gewijzigd (in mijn nadeel), gedaagde nieuwe documenten toevoegt als productie en verder met ongefundeerde en incorrecte stellingen komt. Wel wenst hij een 2e schriftelijke ronde.

Griffier stuurt brief met reactie akte van gedaagde en geeft daarbij aan dat verdere documenten niet in behandeling worden genomen. Ik mag dus niet reageren op het substantieel gewijzigd financieel overzicht, gewijzigde en ongefundeerde nieuwe stellingen en nieuwe documenten welke worden opgevoerd als productie wat mijns inziens in strijd is met de goede procesorde. Rechter komt uiteindelijk met vonnis waarin het feitenmaterieel achteloos terzijde wordt geschoven en de ongefundeerde en incorrecte stellingen van gedaagde voor waar worden aangenomen. Tevens wordt er gemeld dat gedaagde heeft voldaan aan de inzage, terwijl gedaagde dat NIET heeft gedaan en worden al mijn vorderingen afgewezen!

Gedaagde voert een legaat op aan zijn zoon (kleinkind erflater)ter vermindering van de omvang van de nalatenschap en concludeert op basis daarvan dat ik meer heb gekregen dan waar ik recht op had en rechter gaat daarin mee. Echter een legaat hoort helemaal niet thuis in de legitimaire massa op basis waarvan mijn legitieme portie dient te worden berekend. Daarvoor kan ik verwijzen naar artikel 4:65BW en artikel 4:7BW lid 2 onder punt 3 waarin staat dat de legitieme portie met voorrang wordt voldaan en een legaat NIET! Daarnaast verzwijgt gedaagde een spaarrekening van erflater van minimaal 5.000 euro en geeft hij aan dat hij daarover geen informatie meer kan opvragen. Ook andere informatie welke is toegekend in het tussenvonnis wordt niet gegeven, verder wordt er over andere posten ongefundeerde stellingen geponeerd en de rechter vindt dat alles ok. Als dieptepunt geeft de rechter ook nog eens aan dat ik slechts de suggestie probeer te wekken dat er dingen niet kloppen maar dat gedaagde mijn aantijgingen met plausibele verklaringen heeft weerlegd. Gedaagde heeft HELEMAAL NIETS weerlegt want zijn stellingen zijn ongefundeerd, niet onderbouwd met bewijs en in strijd met het feitenmateriaal. Als ik met een bankafschrift kan aantonen dat een spaarrekening van erflater van minimaal 5.000 euro is verzwegen door gedaagde en welke gedaagde tot op heden niet opvoert in het financieel overzicht op basis waarvan de legitieme portie is berekend, terwijl hij zegt dat het WEL is opgenomen in het overzicht (=duidelijke leugen) en ik ook andere stellingen makkelijk met bewijs kan weerleggen, hoe kan het dan zijn dat de rechter dit alles niet meeneemt in zijn vonnis???

Een klacht tegen een rechterlijke beslissing kan je niet doen. Je kan slechts in hoger beroep gaan, maar is het niet schandalig dat de rechter tot een dergelijk oordeel kan komen zonder dit te onderbouwen en welke in strijd is met het feitenmateriaal? Feitelijk jaagt de rechter mij op onnodige kosten door een incorrect vonnis te wijzen waardoor ik genoodzaakt ben om in hoger beroep te gaan en dus opnieuw een advocaat moet zoeken die mij wel deskundig kan bijstaan. En gedaagde poneert slechts ongefundeerde leugens, wordt daarin geloofd en wordt daarvoor nog beloond ook! Waar is dan de rechtspraak? Tot nu toe ben ik ook nog eens niet in staat geweest om een deskundig advocaat te vinden omdat elke advocaat tot dusverre slechts de zaak op zich wenst te nemen ZONDER rechtstoevoeging terwijl ik daar wel recht op heb. Mijn ex-advocaat heeft 5.000 euro geïnd voor een volledige 1e aanleg terwijl hij halverwege mijn belangenbehartiging heeft stopgezet en daarmee zijn al mijn liquide middelen opgedroogd. Ik vind dit alles heel frustrerend en onrechtvaardig!!!

Mijn vraag is dus kan ik hiertegen wel iets doen of kan ik slechts in hoger beroep en moet ik hopen dat die rechter wel onpartijdig en neutraal zal oordelen? Rechtspraak dient toch om recht te spreken en niet om recht te praten wat krom is???

maandag 25 juni 2018