Na overlijden langstlevende achteraf nog afwikkelen van het ongeopende testament van de eerst overleden partner.

4 reacties

Na het overlijden van onze vader, is om diverse redenen, de nalatenschap niet vastgesteld.
Het gevolg, géén officieële afwikkeling van het testament van onze vader. Zij waren in gemeenschap van goederen gehuwd.
Mijn vader en zijn echtgenote hebben, bleek bij zijn overlijden uit de papieren, beiden een testament laten op maken in 1983.
Vooraf even nog de mededeling dat het gaat om een tweede huwelijk van onze vader.

Het volgende probleem is nu ontstaan, de langstlevende, mijn vaders echtgenote is nu ook overleden.
De in haar testament aangegeven erfgenamen wikkelen haar testament af.
Na raadpleging van een notaris hebben zij er voor gekozen de afwikkeling zelf ter hand te nemen.

De notaris in kwestie heeft aangegeven dat het NIET geopende testament van mijn eerst overleden vader alsnog moet worden afgewikkeld.
Daarbij moet nu eerst de GEMEENSCHAP worden vastgesteld om die daarna te kunnen verdelen over de twee partners.
In het testament van onze vader wordt zijn echtgenote tot enige en algehele erfgenaam aangewezen en vervolgens worden wij in een apart artikel aangewezen als, en dan citeer ik;

Ten tweede: Ik benoem mijn echtgenote etc.... tot erfgename van het beschikbare gedeelte van mijn nalatenschap -- Onder het beschikbare gedeelte van mijn nalatenschap versta ik - mijn gehele nalatenschap na aftrek van de legitieme portie van mijn afstammelingen --
Ik benoem elk van mijn afstammelingen, w ie een legitieme portie toekomt, tot erfgenaam van zodanig gedeelte van mijn nalatenschap
Als uitmaakt zijn legitieme portie.--
Onder legitieme portie versta ik het evenredig gedeelte van mijn nalatenschap - zonder bijtelling van schenkingen - dat volgens artikel 961 van het Burgerlijk Wetboek de legitieme portie uitmaakt. --

Ten derde: ik bepaal dat mijn afstammelingen van de verplichting tot inbreng in mijn nalatenschap zijn ontheven. --

Ten vierde : volgt een boedelverdeling waarbij " alle baten van mij nalatenschap" aan haar worden toegedeelde onder de verplichting " zijn zuiver erfdeel in contanten uit te betalen" verder de tekst over wat " zuiver" inhoud.

Ten vijfde: ik legateer aan mijn echtgenote het vruchtgebruik van een bedrag in contanten gelijk aan het bedrag, dat mijn echtgenote ingevolge de boedelverdeling onder ten vierde aan haar mede-erfgenamen verschuldigd wordt. --

Nu de vragen: er wordt hier gesproken over "de legitieme portie", was dat 1983 al bij wet geregeld? Zo nee, is dat dan een onwettige clausule en hoe moet dat dan worden geïnterpreteerd in termen van erfdeel per kind? Zo ja, wat is dan het legitieme portie, maw welk deel van de nalatenschap is dan een kindsdeel?

Vr. gr.

zaterdag 26 april 2014