notaris onterfde kinderen inlichten omtrent overlijden

1 reactie

Hallo allemaal,

Gelukkig leeft mijn pa nog en gezien mijn vorige topic houden ons toch bepaalde zaken bezig. Even een korte samenvatting van de situatie:
mijn pa leeft nog en heeft bij testament mijn 2 zussen onterfd, ik ben de enige erfgenaam en ook executeur testamentair.

Pa wil absoluut niet dat zijn 2 dochters worden ingelicht als hij komt te overlijden, hij wil ook geen advertentie in de krant zodat ze niet aanwezig
kunnen zijn bij zijn begrafenis (er is geen contact meer). Hij heeft me met klem gevraagd hen niet te informeren mocht hem iets overkomen,
dat zal ik ook niet doen, ook al was ik het er niet mee eens zou ik hen toch niet informeren, het is zijn wens. Als ze er niet van op de hoogte
zijn kunnen ze ook niet binnen 5 jaar hun legitieme portie opeisen en dat is o.a. wat hij wil voorkomen.

MAAR tot mijn grote verbazing kom ik op een site (van dirkzwager) een artikel tegen waardoor ik toch wel wat benauwd word, en mijn pa ook:
Een notaris heeft wel de onterfde kinderen = legitimarissen in kennis gesteld van het overlijden van de ouder. Misschien concludeer ik het
niet juist maar volgens mij ligt het dus eraan welk notariskantoor je kiest?

Zie onderstaand stuk van de site van "dirkzwager":
"Legitimaris inlichten
In principe wordt een legitimaris niet ingelicht over het overlijden van zijn ouder. Indien het kind dus niet weet dat zijn ouder is overleden en er vijf jaar zijn verstreken, dan kan het kind zijn recht niet meer opeisen. De notaris mag – op grond van een beleidsregel – de legitimaris niet informeren. Recent is een geval waarin de notaris onterfde legitimarissen wel heeft ingelicht voor de notariële tuchtrechter gekomen. In de casus waren drie kleinkinderen (bij plaatsvervulling) legitimaris van hun grootmoeder. Eén van de kleinkinderen riep de legitieme portie in en vervolgens werden de andere legitimarissen, ook kleinkinderen, door de notaris op de hoogte gesteld van de onterving. Eén van de kinderen van de erflaatster heeft vervolgens een tuchtklacht tegen de notaris ingediend. De tuchtrechter oordeelde dat de zorgplicht van de notaris zich wel uitstrekte over de erfgenaam, maar niet tot de legitimaris. De notaris handelde volgens de Kamer van toezicht in strijd met zijn geheimhoudingsplicht door uit eigener beweging de kleinkinderen te informeren. In hoger beroep heeft het Hof Amsterdam anders geoordeeld. Het hof concludeerde dat binnen het notariaat verschillende opvattingen worden verdedigd met betrekking tot de informatieverplichting van de notaris ten aanzien van legitimarissen. Eén van die opvattingen is dat de notaris de legitimarissen in een voorkomend geval dient te wijzen op hun wettelijke rechten. Volgens het hof kon hierdoor de notaris niet worden verweten dat hij de kleinkinderen had geïnformeerd over hun rechten als legitimarissen.
Discussie
Naar aanleiding van bovenstaande uitspraak is binnen het notariaat veel discussie ontstaan. Sommigen zijn van mening dat de notaris vanaf nu bevoegd en misschien wel verplicht is om onterfde legitimarissen op de hoogte te stellen van de rechten die zij hebben. Anderen zijn van mening dat de notaris nog steeds geen informatieplicht, en zelfs verbod, heeft ten opzichte van de onterfde (klein)kinderen."

Pas wil toch al een nieuw testament laten opstellen, is het misschien mogelijk om erin te laten opnemen dat hij niet wil dat de notaris de legitimarissen inlicht of heeft dit geen zin?
Graag jullie juridisch advies!
Alvast bedankt

woensdag 14 januari 2015