Vader in 1999 overleden, vordering op stiefmoeder, stiefmoeder 1 maart j.l. overleden, en er is geen beschrijving van de boedel.

5 reacties

In het kort de situatie:

Vader in 1999 overleden en nu stiefmoeder ook sinds kort overleden (1 maart j.l.). Sinds wij (mijn zuster en ik) niet in het testament staan van onze stiefmoeder kregen wij te horen van de notaris die wij benaderd hebben dat zij geen informatie konden geven (begrijp ik) en afspraak werd afgezegd. Toen hebben wij testament vader opgevraagd en daar staat in:

"...Ik benoem tot enige erfgenaam mijner nalatenschap, tezamen en voor gelijke delen en bij aanwas -behoudens plaatsvervulling als bij de Nederlandse wet geregeld- mijn voornoemde echtgenote en mijn kinderen..."

"Boedelverdeling
"... Gebruik makend van het in het Burgerlijk Wetboek gegeven bevoegdheid maak ik de volgende verdeling van mijn nalatenschap:
Ik deel toe aan mijn echtgenote:
alle goederen van mijn nalatenschap -of zodanige daarvan als mijn echtgenote zal verkiezen- onder de verplichting om:
a) alle schulden van mijn nalatenschap, de begrafeniskosten of de crematiekosten, de taxatiekosten, de boedelkosten, en alle successierechten te betalen, onder vrijwarig van alle aanspraken van derden;
b) bij overbedeling in kontanten uit te keren aan mijn overige erfgenamen, het -eventueel resterend- bedrag van ieder's erfdeel, berekend tegen de waarde van de successie aangifte, onder aftrekking van ieders deel in de taxatie-, boedel-, begravenis en/of crematiekosten en successierechten welke uitkeringen wegens overbedeling door mijn echtgenote zullen worden schuldig gebleven en welke schulvorderingen te allen tijde geheel of gedeeltelijk aflosbaar zijn, doch eerst opeisbaar bij
- overlijden,
- faillissement, of
-surceance van betaling van mijn echtgenote..."

"... Bij aflossing en opeising van deze schuldvordering of het restant daarvan, zal over de tijd verstreken sedert mijn overlijden, een enkelvoudige rentevergoeding worden bijgeteld berekend tegen vier procent per jaar. Gemeld rentepercentage zal zo verhoogd kunnen worden, dat aantasting van mijn wilsbeschikking op deze grond onmogelijk zal zijn. Vrijwillig vervroegde aflossingen zullen eerst in mindering op de hoofdsom der schuld worden gebracht..."

Onze vader's testament was opgemaakt op 3 december 1998 en dus voor de wetswijziging van 2003 dat het niet meer mogelijk was om je deel op te eisen maar een vordering houdt.

Mijn zuster en ik hebben nooit iets vernomen van het overlijden van onze vader (wij hebben dat zo'n 1 jaar geleden vernomen via een neef van onze vader waar ik sinds februari 2015 contact mee heb) ondanks dat wij in zijn testament genoemd worden. Toen onze ouders in 1975 scheidden gaf hij heel duidelijk aan dat hij niets met zijn kinderen te maken wilde hebben. Ik heb kort contact met hem gehad toen ik 18 was maar dat is niet goed gegaan en sinds 1988 nooit meer gesproken. Ik zelf had sinds ongeveer 1 jaar weer contact met onze stiefmoeder maar er werd nooit over mijn vader gesproken (dat was een "no-no" onderwerp).

Onze stiefmoeder heeft geen kinderen en geen andere familie, en ook hebben zij geen kinderen uit dit huwelijk. Het is alleen mijn zuster en ik. En dan de erfgenaam zoals genoemd in onze stiefmoeder's testament, een Stichting die boeken vertaald en uitgeeft.

Nu is er eindelijk schot gekomen in de nalatenschap van onze stiefmoeder (de genoemde erfgenaam is benaderd) en kreeg ik een email van de behandelende notaris met het verzoek door te geven welke kinderen er zijn van onze vader (alleen mijn zuster en ik, geen andere kinderen uit 2e huwelijk en stiefmoeder ook geen kinderen) en of wij een vordering hebben op de nalatenschap van onze stiefmoeder.

Dat hebben wij dus omdat de vordering opeisbaar is geworden door het overlijden van stiefmoeder. Dus ik heb een email terug gezonden met de informatie van mijn zuster en mijzelf, een kopie van het testament van onze vader als bijlage meegestuurd en daar naar verwezen voor de vordering.

Nu krijg ik een email terug en daar staat in:

"...voor wat betreft de mogelijke vordering die u en uw zuster hebben op de nalatenschap van uw stiefmoeder terzake uw vaderlijk erfdeel. Indien u een vordering heeft dient deze door u aangetoond te worden. Ik informeer nu bij het notariskantoor in Zandvoort [i.e. waar de testamenten zijn opgemaakt] of zij kunnen nakijken of hier na het overlijden van uw vader destijds hier iets over is vastgelegd. Heeft u met uw zuster hier kontakt over gehad en beschikt zij wellicht over documenten waaruit de hoogte van de vordering blijkt?..."

Waar ik mij over verbaas is "de MOGELIJKE vordering". Er IS een vordering zoals blijkt uit vader's testament en sinds wij nooit iets hebben vernomen dat hij was overleden is er dus ook nooit iets uitbetaald, wat mogelijk was sinds zijn testament onder de oude wetgeving viel waarbij een kind hun deel kon opeisen. Tenzij de behandelend notaris bedoelt dat er mogelijk geen vordering is omdat er geen geld is wat onwaarschijnlijk is sinds zij een koophuis hadden, deze verkocht hebben, een ander huis hebben gekocht en er zijn roerende goederen.

Ook de zin "...Indien u een vordering heeft dient deze door u aangetoond te worden..." verbaast mij. Moeten wij aantonen dat wij een vordering hebben en hoeveel dat dan zou moeten zijn? Is dat niet het werk van een behandelend notaris?

Ik kan mij zo voorstellen dat het moeilijk wordt -of meer werk dan de doorsnee nalatenschap- om te achterhalen wat de waarde was van de koopwoning en roerende zaken op het moment van vader's overlijden in 1999 maar het lijkt mij dat dit niet de eerste keer is dat deze situatie voorkomt.

Ondertussen ben ik navraag gaan doen bij verschillende instanties om te kijken of ik de grootte van de vordering kan achterhalen.

- Navraag bij het boedelregister van de Rechtbank in de gemeente waar vader is overleden geeft aan dat er bij zijn nalatenschap nooit een notaris betrokken is geweest.
- Navraag bij de Belastingdienst (aanvraag kopie erfbelasting) geeft aan dat er nooit successierechten door mijn stiefmoeder zijn betaald over zijn nalatenschap.
- Onze stiefmoeder heeft nooit de boedel laten beschrijven of laten taxeren op het moment van onze vader's overlijden dus er is geen beschrijving.

In het kort loop ik nu tegen een muur en weet niet wat ik verder nog kan doen. Moeten wij inderdaad de hoogte van de vordering bewijzen, ook al staat in vader's testament dat zij dat had moeten doen of kan ik dit neerleggen bij de behandelende notaris? Mijns inziens is onze stoefmoeder in gebreke gebleven door niet te handelen zoals aangegeven in vader's testament met het betalen van successierechten, een taxatie en boedelbeschrijving, en wij ondervinden daar nu de problemen van.

Natuurlijk kan ik een erfrecht advocaat in de arm nemen maar sinds het allemaal duister is waar het om gaat wil ik niet het risico lopen dat de rekening voor een advocaat hoger is dan wat wij als ons deel krijgen sinds zowel mijn zuster en ik geen liggende gelden hebben, jammer genoeg.

Antwoord op mijn vragen en misschien tips wat ik in mijn antwoord naar de behandelende notaris moet/kan zetten wordt erg op prijs gesteld.

Dank u voor Uw tijd en de moeite om deze vraag te lezen.

vrijdag 24 juni 2016