Weigerende testament executeur nu overleden en nu?

1 reactie

Mijn vader (die inmiddels in gemeenschap van goederen hertrouwt was) is 14 jaar geleden overleden. In zijn (langstlevenden) testament staat mijn stiefmoeder ook als testament executeur benoemd en wij als zijn afstammelingen met een wettelijk deel dat in een vordering (met 6% rente per jaar) vastgesteld had moeten worden op zijn sterfdag. In de gemeenschap van goederen is onroerend goed, saldo's op rekeningen en een boedel met diverse verzamelingen. Onze vader heeft niet naar ons omgekeken er was dus nooit contact. Stiefmoeder heeft ons niet geinformeerd omtrent overlijden vader en is ondanks aandringen van notaris onzerzijde altijd weigerachtig geweest om uitvoering aan mijn vaders testament te geven en heeft zelfs destijds bij aangifte succesierecht verzwegen dat er kinderen zijn aan vaders kant. Stiefmoeder heeft zelf nog een kind gehad met mijn vader die al eerder overleden was en wij ook nooit het bestaan van hebben geweten. In haar laatste levensjaar hadden wij met hulp van opnieuw een notaris de hand weten te leggen op de aangifte successie en daaruit op kunnen maken welke saldo's er waren op de sterfdag van onze vader. De waarde van het huis hebben wij met terugwerkende kracht laten taxeren. Op deze manier waren wij al een eind op de goede weg om (zonder dat zij overigens echt wilde meewerken) onze vordering op papier te krijgen. De inboedel leek de notaris een onmogelijke klus met een persoon die niet wilde meewerken. Inmiddels is zij enkele weken geleden overleden en was de vordering nog steeds niet afgerond. Inmiddels hebben wij aangeklopt bij de notaris die de zaken voor de stiefmoeder gaat afhandelen en verteld dat wij nog steeds een vordering hebben die weliswaar niet vastgesteld is maar toch. Deze notaris hield ons voor dat wij geen erfgenamen zijn van deze mevrouw (dat wisten wij uiteraard ook wel) maar slechts schuldeiser en dat hij vreesde voor een gcompliceerde zaak. Wij vragen ons nu af of de stiefmoeder die nu overleden is alsnog iets te verwijten valt bij de rechter en mogelijkerwijs haar rechten op de erfenis verspeelt heeft (nu dan het erfdeel van haar verre familie die inmiddels opgespoord is door haar notaris). Ben zeer benieuwd naar een goed onderbouwde reactie!

woensdag 7 december 2011