Bekroond door redactie: 10.000 punten behaald in een periode van 2012-2016
afbeelding van Joannes
Joannes
Aantal ontvangen sterren: 2
Bekijk details

Bestuur VvE wil zich niet houden aan uitspraak rechter.

0 reacties

De rechtszaak in hoger beroep omtrent de lamellen (zie andere topics) hebben wij gewonnen.
In de beschikking van de rechtbank staat onder meer het volgende:
4.4
Het voorgaande brengt mee dat de grief VI voor het overige en de grieven I (onder I
tot en met 3, 5 en 6), Il, III, VII en VIII geen behandeling behoeven. Ten overvloede over­
weegt het hof als volgt. Gl....... c.s. behoefden op grond van de artikelen 17 lid 1 onderden
22 lid 3 van de akte van ondersplitsing voor de verwijdering van de lamellen toestemming van de
vergadering van de VvE Ondersplitsing. Zij hebben de lamellen verwijderd zonder toestemming te
vragen. Zij dienen deze toestemming alsnog te vragen, ·waarna de vergadering deze toestemming
dient te verlenen, nu er geen redelijke grond is deze te weigeren (zie
artikel 5:121 lid 1 BW).

Toestemming hadden we wel degelijk gevraagd maar de voorzitter van de VvE heeft dat niet juist behandeld!

Het bestuur wil het niet in de volgende ALV (Algemene Leden Vergadering) behandelen omdat "iedereen het toch al weet" en daarom behandeling in de ALV niet nodig is.
Wij en onze jurist vinden dat het zeer belangrijk is om dat in de agenda en notulen van de volgende ALV te behandelen en op te nemen.
Volgens ons wil de voorzitter én de beheerder niet voor schut komen te staan in de ALV. Derhalve heeft onze jurist en ik een gepeperde reactie gestuurd. zie hieronder.

Geachte heer v.d. St...., heer H............,
U verkeert niet in de positie om de betaling afhankelijk te stellen van de door u genoemde voorwaarde.
Deze samenhang is ook in de uitspraak van het Hof niet terug te vinden.

Ik verzoek, en zo nodig, sommeer u dan ook om stante pede over te gaan tot uitbetaling, bij gebreke waarvan het vonnis mijnerzijds door middel van beslaglegging ten uitvoer zal worden gelegd.

Ik ga er vanuit dat ook u inziet dat het zeer onverstandig zou zijn om de door u overwogen weg in te slaan.

Het voorgaande laat onverlet dat de lamellenconstructie in onderling overleg op een gezamenlijk te bepalen tijdstip zal worden overgedragen.
De uitbetaling staat hier, zoals gezegd, evenwel los van.

Het bestuur dient zich te houden aan wat de rechter in de beschikking heeft gesteld. Zie hieronder punt 4.4 uit de beschikking.

4.4 Het voorgaande brengt mee dat de grief VI voor het overige en de grieven I (onder I
tot en met 3, 5 en 6), Il, III, VII en VIII geen behandeling behoeven. Ten overvloede over­ weegt
het hof als volgt. Gl....... c.s. behoefden op grond van de artikelen 17 lid 1 onder d en
22 lid 3 van de akte van ondersplitsing voor de verwijdering van de lamellen toestemming
van de vergadering van de VvE Ondersplitsing. Zij hebben de lamellen verwijderd zonder toestemming
te vragen. Zij dienen deze toestemming alsnog te vragen, ·waarna de vergade­ring deze
toestemming dient te verlenen, nu er geen redelijke grond is deze te weigeren (zie artikel
5:121 lid 1 BW).

Wij hebben netjes een verzoek ingediend, dus verwachtten wij dat u zich ook houdt aan de uitspraak van de rechter.

De beschikking, ons verzoek en de vermelding dat hierover gestemd moet worden zal in de Agenda van de volgende ALV moeten worden opgenomen.
In de notulen van die vergadering zal hiervan verslag moeten worden gedaan, alsmede de uitslag van de stemming in de ALV.

vrijdag 13 juni 2014