HE
hermes
Aantal ontvangen sterren: 1
Bekijk details

Verzoek inzage administratie afgewezen door rechtbank

6 reacties

Ik heb om zeer dringende redenen een verzoek ingediend tot inzage in de administratie van de VvE. Wij hebben namelijk geen goedgekeurde jaarrekeningen en geen kascommissie die z'n werkt doet of de gelegenheid krijgt. Alles is volstrekt duister. En ik heb zeer sterke aanwijzigingen van "lenen uit de kas". Op mijn verzoek aan de bestuurder kwam een omzeilend antwoord en is het is dus niet ingewilligd. Daarom ben ik een verzoekschriftprocedure gestart met alle bewijzen en vereisten. Een compleet dossier waaruit blijkt dat er sprake is van extreme nalatigheid en alles frustreren met smoesjes. De honden lusten er geen brood van.

In het modelreglement staat dat je te allen tijde inzage moet krijgen en er zijn eerdere uitspraken dat een bestuur dit verzoek niet kan weigeren.

Je zou denken oké easy 1+1=2.

De voorzitter kon een verweer indienen en de rechter heeft hem verzocht een kopie daarvan aan mij toe te zenden. Heb ik niet gekregen. Later zou dan een mondelinge zitting volgen waarin het één en ander toegelicht kon worden.

Deze bepaling en uitspraak is bekend:
“De administrateur is verplicht aan iedere eigenaar alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie van het gebouw en het beheer van de fondsen, welke de eigenaar mocht verlangen, en hem op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat beheer betrekking hebbende boeken, registers en bescheiden.”

Op grond van deze bepaling is het bestuur verplicht om inzage te geven in de notulen, jaarstukken, bankrekeningen, verzekeringen en ook aangevraagde offertes. Het bestuur mag deze inzage niet weigeren. Daarnaast kan de vergadering niet rechtsgeldig besluiten dat VvE-leden geen recht hebben op inzage. De Haarlemse rechter oordeelt zelfs:
“Het is in het belang van de leden van de VvE dat ook dergelijke stukken kunnen worden ingezien door de leden met het oog op de uit te oefenen controle van de administrateur.”

Maar wat schept mijn verbazing!!!
Aangezien mijn verzoek niet strekt het bestuur van de VvE (bijvoorbeeld bij voorlopige voorziening) op straffe van een dwangsom te laten veroordelen om mij inzage te verlenen in de administratie van de VvE en artikel 5:121 BW geen rechtsingang biedt voor het door mij gewenste resultaat, heeft de kantonrechter mijn verzoek moeten afwijzen.

HOE is dit in hemelsnaam mogelijk dat dit is afgewezen? DIT KAN TOCH NIET KLOPPEN! Ik heb me gewoon beroept op het modelreglement.

(Als de penningmeester niet goed meewerkt (hij of zij heeft voorlopig geen tijd; hij of zij zegt dat er enige administratieve achterstanden zijn die eerst moeten worden ingelopen et cetera.) moeten alle seinen direct op rood springen. De ervaring leert dat er bij een dergelijke reactie van een penningmeester vrijwel altijd iets goed scheef zit.
In zo'n geval is het zaak om bij de penningmeester stérk aan te dringen op overleg (met de administratie ter inzage op tafel) op heel korte termijn. Bedenk dat de administratie niet van de penningmeester is, maar van uw vereniging of stichting. Als het bestuur inzicht wil hebben, is de penningmeester verplicht om aan het verzoek om afgifte te voldoen.
U begrijpt dat de sfeer, als het zover gekomen is, al behoorlijk verziekt is. U moet balanceren tussen het bewaren van een goede sfeer en ‘doorpakken', maar legt u bij twijfel altijd nadruk op ‘doorpakken'.)

ECHT NIET TE BEVATTEN, Een fraudeur die beschermd wordt!!! en een VvE in z'n greep heeft in z'n eentje.

Ja bestuurder ontslaan, nieuwe bestuurder. Volgende stap.

vrijdag 6 november 2015