vreemde bepaling in huishoudelijk reglement

7 reacties

In het huishoudelijk reglement van de VvE is de volgende regel opgenomen:
- Zorg er voor dat uw buren geen vreemden zijn!
Indien u zich niet aan de regels houdt, heeft het bestuur mogelijkheden om hiertegen actie te ondernemen. De vergadering van eigenaren is hiermede akkoord gegaan.

Ik vind dit nogal betuttelend en ben van mening dat de VvE zich hier bemoeit met de persoonlijke levenssfeer van zijn leden.
Ik vraag mij af of deze bepaling wettelijk toegestaan en houdbaar is.
Kan deze regel met artikel 10 lid 1. van de grondwet niet simpelweg van tafel worden geveegd?

Artikel 10. lid 1. van de grondwet
- Ieder mens heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.

donderdag 4 oktober 2012