Erfdienstbaarheid oprit

2 reacties

Wij overwegen een woning te kopen en hebben een vraag over een erfdienstbaarheid die rust op de oprit.
Het perceel is enkele jaren geleden namelijk opgesplitst en in 2 delen verkocht.
Destijds is deel A verkocht en nu wil men deel B aan ons verkopen.
De partij die destijds deel A heeft gekocht heeft een erfdienstbaarheid bij de koop bedongen die ook van invloed zal zijn op deel b dat wij willen kopen.

Hamvraag voor ons is:
In hoeverre mogen wij wel ons auto's op onze oprit parkeren?
De eventueel toekomstige buurman heeft gezegd dat wij dit mogen doen. Maar in hoeverre spreken we hier over gedogen?
Voor hetzelfde geldt bedenkt hij zichzelf of komt er een nieuwe eigenaar die zegt dat de auto's weg moeten.

Hier de notariële passage:

Onderdeel VII
A. Bestaande bijzondere bepalingen /erfdienstbaarheden/ kwalitatieve verplichtingen
Verkoper zijn geen bestaande bijzondere bepalingen, erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve verplichtingen bekend, noch ten nutte noch ten laste van het verkochte.

B. Vestiging erfdienstbaarheid
Bij deze akte vestigen verkoper en koper ten behoeve en ten laste van het verkochte als heersend, respectievelijk dienend erf als ook ten laste en ten behoeve van het bij verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel Amsterdam sectie X nummer 0000, - en nemen zij over en weer aan- de navolgende erfdienstbaarheid:
Van oprit om te komen van en te gaan naar de openbare weg Stationstraat naar en van ieders eigendom, over een strook grond, hierna te noemen: ''de oprit'', deel uitmakende en gelegen op het perceel Amsterdam X0000, zoals met stippellijn is aangegeven op voormeld (als annex 1 aangehecht) kadastraal plan.

Ter zake van deze erfdienstbaarheid gelden de navolgende bepalingen:
a. De oprit, die niet zonder schriftelijke toestemming van zowel de eigenaar van het heersend erf als van de eigenaar van het dienend erf zal mogen orden verlegd, zal uitsluitend mogen worden gebruikt om te voet, dan wel met een voertuig, van welke aard dan ook, daarover te komen en te gaan. Voorts mag de doorgang van de oprit op geen enkele wijze worden belemmerd.

b. Het onderhoud en de onderhoudskosten van de oprit (en de eventuele bestrating) - die eigendom is van de eigenaar van het dienend erf- is voor rekening van de eigenaar van het heersend erf en de eigenaar van het lijdend erf, ieder voor een gelijk deel.

c. Uitdrukkelijk worde bepaald dat de erfdienstbaarheid ongewijzigd zal blijven voortbestaan ook al mocht het heersend erf verder bebouwd, verbouwd, gesplitst of van aard of bestemming worden veranderd, ongeacht de eventueel daardoor veroorzaakte verzwaring voor het dienend erf.

d. De oprit zal alleen door eigenaren, hun gezinsleden, huurders, bezoekers, leveranciers en dergelijke mogen worden gebruikt op de hiervoor sub a aangegeven wijze.

Persoon A wil dus altijd aan de achterzijde van zijn pand kunnen komen via de oprit.

[IMG]http://i60.tinypic.com/2vtvdxt.jpg[/IMG]

zaterdag 14 juni 2014