hoe om te gaan met verzwaring van erfdienstbaarheid met gevestigde akte wanneer gebruiker aangeeft niet te willen betalen, terwijl dit wel beschreven staat?

1 reactie

Er is een gevestigde erfdienstbaarheid. In deze notariële akte is beschreven dat de hoogte van de vergoeding iedere vijf jaar kan worden gewijzigd en wanneer er gewijzigde omstandigheden voordoen. Tevens moet degene die overpad heeft, het onderhoud van het pad bekostigen. Nu doet zich de volgende situatie voor: Degene die gebruikt maakt van het pad, en dus volgens de notariële akte zou moeten betalen, wil niet de kosten van het onderhoud op zich nemen en ook geen vergoeding geven. Wij hebben dit zwart op wit. Hij gaat nu een stal bouwen voor 100 koeien, terwijl het nu een bedrijf is voor 30 koeien. Er zal dus veel meer verkeer komen, want veevoer en mest zullen moeten worden aangeleverd c.q. worden afgevoerd. Hij heeft de verzwaring niet met ons besproken. De bouwvergunning is verleend en men wil beginnen met de bouw. Hoe kunnen wij als eigenaar van het pad hier juridisch juist op ingaan zodat er een gewijzigde akte komt (er wordt nu ook een VÖF opgericht terwijl het eerst een eenmanszaak was) en wij een gepaste vergoeding hiervoor ontvangen? Kunnen wij de bouw stilleggen en afdwingen dat deze privaatrechtelijke zaak eerst naar behoren wordt geregeld?

donderdag 10 februari 2011