Bekroond door redactie: 10.000 punten behaald in een periode van 2012-2016
BE
bellenbellen
Aantal ontvangen sterren: 1
Bekijk details

APV artikel geluidshinder schrappen?

0 reacties

Artikel 4:6 APV in het kader van bestuurlijke
prioritering en deregulering in de volgende APV
herziening aanpassen dan wel te schrappen.

Bron: https://www.heerenveen.nl/fileadmin/website/actueel/openbare_besluitenli...

Welke voordelen heeft APV geluidshinder? Is deze artikel ervoor dat je de gemeente verzoek tot handhaving kan indienen? Is BW 5:37 niet toereikend?

Titel 4. Bevoegdheden en verplichtingen van eigenaars van naburige erven
Artikel 37 De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.

APV 4:6

Artikel 4:6 Overige geluidhinder

1.
Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit, toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
2.
Het verbod van het eerste lid geldt niet voor straatmuzikanten/artiesten indien:
a.
de activiteit plaatsvindt binnen de 8-lus van het centrum van Heerenveen;
b.
er niet meer dan 2 straatmuzikanten actief zijn op eenzelfde dag;
c.
de activiteit plaatsvindt op een donderdag, vrijdag, zaterdag of koopzondag;
d.
de activiteit plaatsvindt op donderdag tot en met zaterdag tussen 09.00-18.00 en op een koopzondag tussen 13.00-17.00uur;
e.
de muziek akoestisch is;
f.
er niet langer dan 30 minuten per dag op eenzelfde plaats of in de directe omgeving daarvan wordt opgetreden;
g.
men zich niet ophoudt direct voor winkeletalages of -toegangen;
h.
men slechts op passieve wijze een geldelijke bijdrage vraagt;
i.
van een dergelijke activiteit melding is gemaakt bij het college van Burgemeester en Wethouders;
j.
men het meldingsbewijs bij zich heeft.
3.
Het college kan voor overige gevallen van het verbod ontheffing verlenen.
4.
Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening.

vrijdag 7 maart 2014