Eis aan gemeente handhaven omgevingsvergunning

2 reacties

Wij wonen naast een kleinschalig woonzorgcomplex voor dementerende ouderen. Het betreft vier woongroepen van ieder 5 ouderen. Wij hebben hier geen last van. Echter is er aansluitend aan onze tuin een restaurant/kantine van het complex waarvoor medio 2013 door de Woonzorggroep een omgevingsvergunning is aangevraagd. In overleg met de aanwonende buren o.a. wij, de gemeente en de Woonzorggroep hebben gezamenlijk afspraken gemaakt die in de omgevingsvergunning zijn opgenomen. Wij als buren hebben hier een duidelijke stem in gehad omdat er vanaf het moment dat de Woonzorggroep op deze plek is gestart heel veel overlast vanuit het restaurant/kantine geweest.

Momenteel wordt er door ons en de buren weer heel veel overlast ervaren vanuit de kantine/restaurant. Voornamelijk is dit in de weekenden (de zondagmiddag b.v. en met het mooie weer wat we de afgelopen dagen hebben, zit het terras bomvol met hardpratende mensen, gillende en spelende kinderen. Het is het niet om aan te horen ! De woonzorggroep vind dat ze zich niet aan de omgevingsvergunning hoeft te houden omdat het hun eigen bewoners zijn die met familie en vrienden een feestje hebben. Zo is dit de afgelopen maand al meerdere weekenden gebeurd.

Wij als buren, dat de gemeente hierin moet optreden. Echter is mijn vraag heeft de woonzorggroep hierin gelijk ??

Hieronder staat de omgevingsvergunning voor de Woonzorggroep. I.v.m. privacy heb ik de namen en plaatsnamen verwijderd.

Op 28 juni 2013 hebben wij van de ...................aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van het gebruik van een personeels-/bewonersruimte ten behoeve van het zorgcomplex ................ alsmede voor een ontmoetings-/recreatieruimte waarvan ook anderen gebruik kunnen maken.
Besluit
Wij besluiten, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen.
Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de activiteit:
- “Handelen in strijd met regels van het bestemmingsplan Dorpskernen II” ten behoeve van een wijziging/aanvulling van het gebruik pand gelegen op het perceel ..............;
- de omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning en onder volgende voorschriften:
 Het bordje “restaurant” wordt verwijderd;
 Er worden “huisregels” van toepassing verklaard en zichtbaar opgehangen;
 De stoelen zodanig worden aangepast dat er bij het schuiven geen geluidshinder wordt veroorzaakt;
 De activiteiten vinden alleen inpandig plaats;
 Het terras wordt verkleind;
 Er komt een aanspreekpunt voor omwonenden;
 Er mag door de “extra” activiteiten geen geluidsoverlast voor omwonenden worden ervaren;
 De afzuiging van de keuken dient te voldoen aan de milieu eisen uit de milieuwetgeving;
 De activiteiten worden aan de bewoners van het wooncomplex van te voren bekend gemaakt.
Overwegingen
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag.
Bestemmingsplan
De aanvraag is getoetst aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan “Dorpskernen II” dat op 4 juli 2013 is vastgesteld. Gebleken is dat het beoogde gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. Het perceel heeft hierin de bestemming “Wonen/Wooncentrum” ex artikel 16 toegewezen gekregen. Op grond van de hierbij behorende gebruiksvoorschriften zijn de met deze bestemming aangewezen gronden bestemd voor wonen, in de vorm van huisvesting van bijzondere doelgroepen, zoals bejaarden en gehandicapten, alsmede ten behoeve van voorzieningen die benodigd zijn voor het verlenen van sociale, sociaal-medische en/of medische verzorging en/of begeleiding alsmede voor dagbesteding van personen die tot deze doelgroep behoren.
Op grond van artikel 16.5 onder b van de voorschriften van het bestemmingsplan wordt tot een strijdig gebruik in ieder geval gerekend het gebruik van bouwwerken voor detailhandel en (kleinschalige) bedrijfsmatige activiteiten.
De aanvraag bestaat uit het serveren van een maaltijd voor de kwetsbare inwoners uit............ Bovendien is de ruimte geschikt voor onder meer het geven van workshops. Deze activiteiten voldoen niet aan de bestemmingsomschrijvingen genoemd in het geldende bestemmingsplan.

Hopelijk kan iemand mij hierin helpen.
Met vriendelijke groet,

Rijk

zaterdag 11 juni 2016