Inrichting volgens Wet Milieubeheer?

10 reacties

Een jurist heeft mij het volgende medegedeeld ...
<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Er is sprake van een inrichting in de zin van de Wm als er aan twee criteria is voldaan. Kort gezegd, gaat het om de volgende criteria:
1) De activiteit kwalificeert als inrichting in de zin van artikel 1.1 lid 1 Wm.
2) De inrichting is in het Besluit omgevingsrecht aangewezen als inrichting.

Zonder de feiten exact te kennen, lijkt mij dat in casu niet aan het eerste criterium is voldaan. Van een inrichting in de zin van artikel 1.1 lid 1 Wm is sprake als aan drie criteria is voldaan:

A) Er is sprake van een activiteit die bedrijfsmatig wordt verricht, of in een bedrijfsmatige omvang. Uit jurisprudentie blijkt dat hier wordt gekeken of er winst wordt gehaald, of dat de exploitatie is op winst gericht. Het lijkt mij dat niet aan dit criterium is voldaan.

B) De activiteit vindt binnen een zekere begrenzing plaat. Dat betekent in gedachten moet er een hek om kunnen worden geplaatst. Aan dit criterium is mijns inziens voldaan. Ik neem aan dat de pianolessen in huis plaatsvinden.

C) De activiteit ‘pleegt te worden verricht’. Dat betekent dat de activiteiten gedurende een bepaalde periode aaneen worden verricht (bijvoorbeeld gedurende 10 maanden), of dat de activiteit met regelmaat wordt verricht. Ik vermoed dat er zeker wekelijks les wordt gegeven, zodat aan dit criterium is voldaan.

Omdat het mij niet aannemelijk lijkt dat aan criterium A wordt voldaan, is geen sprake van een inrichting.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

dinsdag 26 februari 2013